Algemene Voorwaarden

Veilig zwanger zijn en dus ook veilig je trainingen aankopen bij Dóttir!

Artikel 1 - Definities
 • Dóttir, gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 73956317, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 • De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 • Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens de dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 • Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 • De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Artikel 3 - Offertes
 • Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
 • Dienstverlener kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
Artikel 4 - Tarieven & Betalingen
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaald aantal uren tegen overeengekomen tarief, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 • Op de factuur staat het aantal overeengekomen uren en het overeengekomen uurtarief.
 • De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
 • Indien nodig ontvangt klant een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig aan klant worden gecommuniceerd, enkel na goed overleg worden uitgevoerd en worden berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van dienstverlener.
 • Facturen dienen binnen 14 werkdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 • Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van dienstverlener onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties te vervallen.
Artikel 5 - Informatieverstrekking klant
 • Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.
 • Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 • Klant vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 • Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.
Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst
 • Dienstverlener voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
 • Doordat enkele diensten van dienstverlener online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
 • Het online programma is bedoeld als sportprogramma en is in geen geval bedoeld als medische behandeling, vervanging van advies van een medisch specialist of ander medisch advies.
 • Het gebruiken, toepassen of doen toepassen van kennis en handelingen uit het trainingsprogramma van dienstverlener is volledig voor verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker.
Artikel 7 - Wijziging van de overeenkomst
 • Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Dienstverlener stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Artikel 8 - Aanvang & Geldigheid
 • Het prenatale programma start op de eerstvolgende maandag, dinsdag of donderdag na aankoop.
 • Het postnatale programma start automatisch 4 weken na de opgegeven uitgerekende datum. Indien klant een latere startdatum wenst, dient dit per email aan dienstverlener te worden opgegeven. Deze startdatum dient dan te liggen binnen 3 maanden na de opgegeven uitgerekende datum. Na de start van het programma kan de startdatum niet meer worden gewijzigd. Vanaf de startdatum behoudt klant 9 maanden toegang tot het online programma.
 • Personal training credits dienen binnen 3 maanden na aankoop te worden gebruikt.
 • Small group credits hebben de volgende geldigheid:
 • Bij aankoop van 1-4 credits dienen deze binnen 2 maanden na aankoop te worden gebruikt.
 • Bij aankoop van 10 credits dienen deze binnen 3 maanden na aankoop te worden gebruikt.
 • Bij aankoop van 20 credits dienen deze binnen 6 maanden na aankoop te worden gebruikt.
Artikel 9 - Annulering & Terugbetaling
 • Abonnementskosten voor het online trainingsprogramma worden niet terug betaald bij te late afmelding.
 • Aangeschafte credits voor personal training en/of small group training worden niet terugbetaald.
 • Afspraken voor personal training kunnen door klant tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Bij annuleringen binnen 48 uur voor aanvang behoudt dienstverlener zich het recht voor om 50% van het aankoopbedrag in rekening te brengen aan klant. Bij annuleringen binnen 24 uur voor aanvang behoudt dienstverlener zich het recht voor om het volledige aankoopbedrag in rekening te brengen aan klant.
 • Bij annuleringen zal dienstverlener in overleg met klant een nieuwe afspraak inplannen.
 • Afspraken voor small group trainingen kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Bij annuleringen op de dag zelf zal de credit komen te vervallen.
Artikel 10 - Online training
 • Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de klant.
 • Klant ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.
 • Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.
 • Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan dienstverlener niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 • Dienstverlener behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
 • Dienstverlener is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.
 • Klant verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Klant mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van dienstverlener.
 • De tijdens de looptijd van het programma geleverde informatie blijven eigendom van dienstverlener. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal tijdig tot zich te nemen.
 • Het staat dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 • Dienstverlener behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een trainingsprogrammabelemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.
Artikel 11 - Overmacht
 • In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 • Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaan making. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 12 - Aansprakelijkheid
 • Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 • Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 • Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het kwijtraken van eigendommen tijdens een training of gedurende de reis van of naar een trainingslocatie.
 • Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor het begeleiden en/of verzorgen van introducees of meegebrachte kinderen.
 • Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis, handelingen of gebruik van materiaal zoals opgedaan tijdens één van de trainingen of trainingsprogramma’s.
 • In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door dienstverlener aan klant in rekening is gebracht.
 • Klant vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.
Artikel 13 - Intellectueel eigendom
 • De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan klant ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij dienstverlener. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 • Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 • Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 • Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een workshop door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan dienstverlener en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.
Artikel 14 - Bijzondere bepalingen
 • Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
Artikel 15 - Klachten
 • Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan dienstverlener. Dienstverlener streeft ernaar klachten binnen 48 uur te behandelen.
 • Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
Artikel 16 - Geschillenbeslechting
 • Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 • Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.
Artikel 17 - Betaling lidmaatschap
 • Met het aangaan van een lidmaatschap ontstaat de verplichting tot betaling voor de gehele periode, met een minimale looptijd van drie maanden, ook wanneer niet de gehele periode gebruik wordt gemaakt van de sublicentieerbaar producten van het lidmaatschap. 
 • De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de tarieven aan te passen. 
 • Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, een automatische incasso niet geïnd kan worden, een automatische incasso zonder gegronde reden wordt ingetrokken of een betaling wordt  geannuleerd, of wanneer een lidmaatschap niet tijdig of juist is opgezegd, is de klant na het eenmalig versturen van een aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.  
 • De betaling van het lidmaatschap vindt maandelijks vooraf plaats. Dit is niet noodzakelijkerwijs verbonden aan de start van het programma, het programma begint op de aangegeven datum. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. 
 • Klant is verantwoordelijk voor het tijdig bestellen van materiaal. Dienstverlener is niet verantwoordelijk indien materiaal later wordt geleverd dan het moment waarop het programma start. De workouts blijven bij een actief abonnement voor de klant beschikbaar in de online omgeving, zodat deze ook op een later tijdstip nog kunnen worden ingezien.  
 • Indien de klant in gebreke blijft in tijdige betaling, wordt de toegang tot de content ontzegd. Indien het lidmaatschap niet tijdig of correct is opgezegd blijft de betalingsverplichting in een dergelijk geval wel bestaan. 
Artikel 18 - Deelname lidmaatschap
 • Voor het aangaan van een lidmaatschap dient klant minimaal 18 jaar of ouder te zijn. 
 • Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant met een lidmaatschap beoogde. 
 • Doordat de diensten van dienstverlener online geleverd worden en gebruik wordt gemaakt van een platform van derden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie. 
 • Een lidmaatschap is in beginsel persoonsgebonden en kan enkel worden overgedragen indien de naam van de persoon waarvoor het lidmaatschap is bedoeld binnen 3 werkdagen na aankoop schriftelijk wordt doorgegeven aan dienstverlener. 
 • Dienstverlener behoudt te allen tijde het recht om een klant te weigeren of de toegang tot de online omgeving te ontzeggen. 
 • Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een lidmaatschap kunnen van tijd tot tijd wisselen. Dienstverlener is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen. Indien een wijziging plaatsvindt geeft dit de klant geen recht op restitutie. 
Artikel 19 - Intelectueel eigendom
 • Dienstverlener verleent de klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en herroepelijk recht om een lidmaatschap te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. 
 • Gedeelde content mag niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond, worden doorverkocht of ter beschikking worden gesteld, Klant mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van dienstverlener. Indien andere klanten op deze content zichtbaar zijn, is tevens toestemming van hen nodig. 
 • Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. Dienstverlener is in een dusdanig geval gerechtigd om klant te factureren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd het lidmaatschap te beëindigen. 
 • De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van dienstverlener. Dienstverlener zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal tijdig te doorlopen en waar mogelijk op te slaan. 
 • Content zal voor bestaande klanten een maand beschikbaar zijn. Nieuwe leden zullen vanaf het moment van aankoop enkel toegang krijgen tot nieuwe content. 

 

Artikel 20 - Communicatie
 • Tijdens een lidmaatschap kunnen klanten onderling communiceren. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van dienstverlener. Hieronder valt mede het doen van racistische uitlatingen, schelden, online pesten, bedreigen, het versturen van aanstootgevende berichten of het versturen van haatberichten. 
 • Het staat dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt. 
 • Dienstverlener behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag de diensten van dienstverlener belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende periode onverlet.
Artikel 21 - Wijziging en annulering lidmaatschap
 • Een betaald lidmaatschap is een doorlopend abonnement met een looptijd van tenminste één maand, tot tijdige wederopzegging door de klant. Opzegging is pas definitief na bevestiging door dienstverlener. 
 • Geldige opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden na een minimale looptijd van één maand, tenminste zeven dagen voorafgaand aan de volgende automatische incasso. Indien opzegging niet tijdig of onjuist wordt gedaan, loopt het lidmaatschap en daarmee de automatische incasso voor een maand door en is opzegging pas weer mogelijk per volgende incasso. 
 • In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft dienstverlener de mogelijkheid een lidmaatschap, of onderdeel van het lidmaatschap te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant en zal zorgen voor een passende oplossing zodat de waarde van het lidmaatschap zoals verwacht mag worden te allen tijde wordt geleverd. 
 • Dienstverlener behoudt zich het recht voor om een deel van of het geheel aan functionaliteit van het lidmaatschap te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor onbepaalde tijd. Indien het aanbieden van het lidmaatschap wordt beëindigd, zal dit uiterlijk anderhalve maand voorafgaand aan de einddatum worden gemeld aan klant en zal de automatische incasso per einddatum stop worden gezet. Indien een incasso al heeft plaatsgevonden zal het reeds betaalde bedrag binnen 30 werkdagen worden terugbetaald. 
Privacy Verklaring

Dottir, gevestigd aan Ruimte huur binnen RTM Lifestyle Gym Brugwachter 19 3034KD Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens: http://www.dotir.nl 

Ruimte huur binnen RTM Lifestyle Gym Brugwachter 19 3034KD Rotterdam  

+31 06 34538760  

Renee Hijzen is de Functionaris Gegevensbescherming van Dottir  

Zij is te bereiken via info@dottir.nl  

 

Persoonsgegevens die wij verwerken  

Dottir verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)  

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Dottir verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid  

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Dottir verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren  

 

Geautomatiseerde besluitvorming  

Dottir neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dottir) tussen zit.  

Dottir gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:  

 • The huddle 
 • Plug & Pay 
 • Mollie 
 • Mail Blue 
 • Yourhosting 
 • WordPress 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  

Dottir bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 1 jaar 

 

Delen van persoonsgegevens met derden  

Dottir verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dottir blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  

Dottir gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.  

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dottir en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dottir.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Dottir wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  

Dottir neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dottir.nl 

“A woman who does what is needed in hard conditions”

“Through the years, the word DÓTTIR has taken on a bigger meaning and we are using this platform and our sport to embrace that. Every woman is a DÓTTIR and every man is a SON of a DÓTTIR.”

Schrijf je in

Ontvang het gratis E-book vol tips om veilig te blijven bewegen tijdens de zwangerschap en daarna. Met functionele tips en workout inspiratie kun je direct van start!

Dóttir

Bedrijfsinformatie

VAT ID: NL002215026B85
info@dottir.nl
Dóttir, 28 January 2020, all rights reserved

Website Media

Joey Smits
Tijmen Kielen
Wodstylez Creative

Website Content & Creation

Wodstylez Creative